Мисия

Оупън Майнд е сдружение в частна полза, което развива социалното предприемачество като стимулира аутсорсвнето на икономически дейности и насърчава делегирането на правомощия от централната към местната власт. Общественото развитие се разглежда като функция от степента на регионалното развитие и равнището на взаимодействие на бизнеса при реализирането на регионални икономически проекти. Моето убеждение е, че всеки един регион има своя идентичност, бизнес динамика и потенциал за икономическо развитие. В този контекст, сдружение Оупън Майнд създава предпоставки за функционално приспособяване на всяка една икономика към конкретните регионални предизвикателства; изгражда предприемчиви регионални структури; генерира устойчива във времето обществена динамика. Високото равнище на бизнес взаимодействие и междуинституционално сътрудничество определят реалните икономически мерки, приоритети и перспективи за социално-икономическо развитие.

Мястото, където пътя на бизнеса се пресича с пътя на общественото развитие - Сдружение "Оупън Майнд" - научете повече за устойчивите практики в мениджмънта
!