Визия

Визия – „Създаване на мрежа от социално-предприемчиви организации”

"Социално-предприемчивите организации са икономически субекти, които осъществяват желана социално-икономическа промяна чрез иновации и добри управленски практики"

- Виктор Ст. Хаджиев
,
Учредител и Изпълнителен Директор
Консорциум "Оупън Майнд"


Демократизацията е свързана с потенциала и капацитета на регионалните социално-икономически субекти да подобряват стандарта на живот и допринасят до устойчивото развитие на социално-икономическата система. Процесът на демократизация на страните в преход, обаче, често не се съпътства с необходимите предпоставки  за устойчиво инфраструктурно и социално-икономическо развитие. От една страна, това се дължи на силна централизация на обществено-политически живот и липсата на демократична култура на политическите кръгове/лидери, а от друга, този проблем е свързан с невъзможността на регионите да осъществяват на практика техните структурно-администартивни приоритети.

Сдружението има за цел да ускори процеса на демократизация, като насърчава структурно-администартивната децентрализация и сътрудничеството между социално-икономическите субекти - обществените институции и бизнеса, по проекти от взаимен интерес*. Структурно-администартивната децентрализация повишава автономното регионално самоуправление; идентифицира реалните приоритети и мерки; определя необходимите ресурси за развитие на социалната, икономическата и интелектуалната инфраструктура. Също така, процесът на структурно-администартивна децентрализация повишава функциалността на социално-икономическата система като развива пазарните механизми и практики, стимулиращи регионалната икономическа активност и повишаващи социално-икономическата конкурентоспособност.

Сдружение Оупън Майнд вярва, че структурно-административната децентрализация насърчава открития диалог между всички икономически субекти - частни организации и обществени   институции, от една страна, и всички заинтересовани лица - учени, политици, бизнесмени и социални предприемачи, от друга. В този контекст, Сдружението стимулира развитието на структурно-администартивен капацитет и предлага иновативни решения, повишаващи устойчивостта на социално-икономическото функциониране. Създават се нужните прeдпоставки за по-целенасочено и последователно регионално развитие.

За да се реализира децентрализирания модел на управление, Сдружението цели създаването на мрежа от организации и специалисти, работещи в областта на социалното предприемачество. Като цяло, социалните предприемачи са регионални организации, които имат за цел да развиват социалната и икономическата инфраструктура и подобряват живота на хората в даден регион. Макар, че социалните предприемачи действат на местно ниво, техните действия могат да стимулират развитието на различни социално-икономически сектори на глобалната икономика.

*HELP YOUR COMMUNITY AND GROW YOUR BUSINESS AT THE SAME TIME - WWW.BEXO.ORG
Sign-up today at http://bexo.org/en/users/login