Програма за Социални Предприемачи

Устойчивото регионално развитие на икономиката зависи от възможностите за трайно финансиране и циркулиране на капитал на местно равнище. Обикновено общините разполагат с оскъден капитал. До голяма степен това се дължи на централизираната/администртивната форма на управление на глобалната социално-икономическа система. Въпреки, че този модел/подход на управление по време на световна икономическа криза може да се отрази положително върху обществения живот в дадена държава, той не е съпоставим с предимствата на децентрализирания подход, когато става въпрос за съпоставяне на алтернативи за икономическо развиегионалната икономика. Например, практиката на страните в преход показва, че централизираният модел на управление често е свързан с прекомерно тромава бюрокрация и неефективна администрация, създаващи предпоставки за корупционни практики и социална нестабилност – фактори, които значително забавят икономическия прогрес.

В допълнение, централизираният подход на управление облагодетелства определени кръгове и често инициира политики, които не отразяват потребностите на голяма част от общините и регионалните икономически субекти. Освен това, строгите изисквания за проекто-финансиране, наложени от централната власт и/или от Европейския Съюз (само за членове на ЕС) лишават от финансиране много организации, функциониращи на местно равнище. Поради високите разходи за мониторинг, одит и изпълнение на проектите, също така, голяма част от инвестициите покриват само административните разходи, вместо да се използват за осъществяване на приоритетните регионални икономически проекти. Това прави централизирания подход за социално-икономическо развитие неефективен.

Програмата за социални предприемачи има за цел да аутсорсва и лицнзира социално-икономически дейности с цел насърчаването на отговорна и устойчива социално-икономическа динамика. Създават се реални предпоставки за децентрализирано регионално функциониране и финансиране на икономическия живот. Тази програмата създава реални предпоставки за проактивно идентифициране нуждите за финансиране на социално-предприемчиви проекти; премахване на административните бариери пред бизнеса; подпомагане развитието на регионален икономически цикъл, чрез създаването на мрежа от НПО, правителствени и бизнес организации. Повишава се равнището на взаимодействие между регионалните икономически субекти и се стимулира интелектуалното, социалното и инфраструктурното развитие на регионалната икономика. По този начин социално-предприемчивите организации осигуряват стабилен икономически растеж.

Най-съществените предимства на програмата за социални предприемачи, целяща повишаване на регионалната икономическа активност са:

- Всички проекти са специфични за региона, в който се осъществява проекта;

- Налице е стратегия за устойчиво развитие на местните общини, която осигурява трайно финансиране на базата на по-високо равнище на фискална децентрализация и акционерно участие на местната власт в битови инфраструктурни регионални проекти - газификация, елетрофикация, нефтодобив и др.;

- Печалбата се реинвестира в разработване на други икономически проекти от регионална значимост;

- Местната власт е акционер в социалните предприятия и така си гарантира финансова стабилност за развитие на социално-икономическата си дейност;

- Насърчава се културата на грантовото финансиране и се подпомага регионалното икономическо развитие;

- Засилва се капацитета на общините и се подобрява качеството на живот на хората.

Чрез създаване на мрежа от социални предприемачи, Open Mind Society подпомага развитието на регионален икономически цикъл във всеки един регион по света.