Програми

 Програмите на Сдружение "Оупън Майнд" се осъществяват от Център по Управление "Оупън Майнд" ЕООД и се подразделят на три основни категории:

Първата категория от дейности цели насърчаването на регионалното икономическо развитие на глобалната икономика чрез обучение и консултации в областта на ДНК Мениджмънта. За да постигне целта си, тази регионална дейност насърчава сътрудничеството между регионалните организации и Център по управление - " Оупън Майнд" ЕООД от една страна, и създаването на мрежа от социални предприемачи, от друга. Чрез остановяването на по-тясно сътрудничество с регионалните организации се създават предпоставки за проактивно идентифициране на нуждите на местните общини и координиране на стратегийте за устойчиво регионално развитие. Чрез създаването на мрежа от социални предприемачи се подпомага партньорството и финансирането на проекти от социална и икономическа значимост. По този начин се подпомага развитието на регионален икономиюески цикъл и се определя реалната динамика на социално-икономическото функциониране.

Втората група дейности има за цел да оказва техническа и финансова помощ на организациите в нашата мрежа. В часност, Центърът по управление - "Оупън Майнд" ЕООД и сдружение "Оупън Майнд", предлагат интернет платформа - Оутлет за Бизнес Услуги (ОБУ) www.bexo.org, която дава възможност на всяка една организация да развиват свойте ключови компетенции и проекто дейности. Тази платформа намалява транзакционните разходи за правене на бизнес и създава бизнес среда, където резултатите са с ненулева сума. ОБУ предстaвлява важна част от визията на Сдружението за устойчиво бизнес развитие и структурно-административна децентрализация.

Третата група дейности има за цел да се разработват и прилагат устойчиви модели за бизнес развитие. Тези дейности се реализират с помоща на Център по управление - "Оупън Майнд" ЕООД. Той е автономен тинк-танк по управление, целта на който е да разработва програми по управление, които адресират съвременните предизвикателствата пред бизнеса и общественото развитие с помоща на редица ДНК проекти в областта на информационните технологии. Тези проекти определят измерението на социално-икономическото фунцкиониране и равнището на полезност на всяка една икономика по света -
http://www.dnamanagement.org/category/strings
.